Dongeng Sunda Sodagar nu Cerdik

17 September 2014 35,455 views No Comment
Advertisement

Komunitas orang Sunda kadang ada yang suka mendengarkan dongeng dalam bahasa Sunda. Kita Belajar bahasa sunda dalam sebuah dongeng yuuk…

SODAGAR NU CERDIK (SAUDAGAR YANG CERDIK)

image

Jaman baheula, aya sodagar anu beunghar. Ngaranna Ridwan. Anjeunna hirup di tengah-tengah kota. Pelayanna seueur.  Sodagar ieu téh bageur jeung béréhan ka batur. Anjeunna kasohor ogé ku lantaran sok percaya jeung bageur kanu jadi pelayanna. (Pada zaman dahulu hiduplah seorang saudagar kaya. Namanya Ridwan. Dia hidup di tengah-tengah kota. Pelayannya banyak. Saudagar ini dikenal sebagai orang baik hati dan suka memberi pada orang lain. Dia dikenal sebagai orang yang menyayangi dan mempercayai para pembantunya.)

Hiji waktu aya salah sahiji pelayanna nu teu jujur. Ngaranna Iwan. Iwan maling cincin emas istrina Sodagar Ridwan. Ceuk pikir Iwan, majikannana moal apaleun. Saprak kajadian, Iwan pura-pura teu apaleun yén majikannana kamalingan.(Suatu hari ada salah satu pelayannya yang tidak jujur. Namanya Iwan. Iwan mengambil perhiasan berupa cincin emas milik tuannya. Dia pikir, tuannya tidak akan tahu. Sejak kejadian, Iwan berpura-pura bodoh, tidak tahu ada perhiasan tuannya yang hilang.)

Untungna Sodagar Ridwan cerdik, uteukna éncér. Anjeunna boga cara jitu keur néwak nu maling perhiasan istrina. Dina hiji peuting, Sodagar Ridwan nitah sadaya pelayanna ngumpul di ruang kulawarga. Ceuk Sodagar Ridwan, “Kamari teu aya nu ngaku maling cincin Ibu. Kusabab kitu, Bapa bade masihan awi ieu ka sadaya nu ngabantuan di bumi ieu. Sadayana kedah nyandak hiji. Bapa ogé tos ngundang kadieu sobat Bapa anu jabatanna salaku Kapala Kapolisian Daerah. Anjeunna kaasup mikanyaho ka jelema nu sok goréng haténa. Isukan mun aya awi éta manjangan sainci artina nu bogana téh nu nyandak cincin istri Bapa.” Tos ngadangu béwara ti majikannana, sadaya pelayan asup ka kamarna masing-masing.(Untunglah Saudagar Ridwan cerdik, dia tidak kehabisan akal. Dia memiliki cara jitu untuk mencari pencuri perhiasan istrinya. Pada suatu malam, dia menyuruh para pelayannya berkumpul di ruang keluarga. Saudagar itu berkata pada mereka,”Kemarin tidak ada satu pun yang mengaku mencuri perhiasan ibu. Oleh karena itu, Bapak akan memberikan satu tongkat. Kalian harus mengambilnya satu per satu. Bapak juga telah memanggil seorang sahabat Bapak yang bekerja sebagai Kepala Kepolisian Daerah. Beliau termasuk orang yang bisa mengetahui niat buruk seseorang. Jika besok pagi di antara tongkat kalian ada yang bertambah satu inchi, berarti dialah pencuri cincin istri Bapak”. Setelah itu, para pelayan kembali ke kamarnya masing-masing.)

Tapi Iwan kalahkah ngahuleng. Anjeunna nyangka yén awina bakal nambahan sainci. Ku lantaran kitu, kalicikanana kabukti saprak Iwan motongkeun awina sainci. Singhoréng téh ayeuna awi nu  Iwan jadi mondokan.(Tapi Iwan,Si Pencuri malah termenung. Dia mengira tongkat yang dibawanya akan bertambah satu inchi. Sambil menyeringai licik, dia memotong tongkat itu tepat satu inchi. Ya tongkat Iwan jadi lebih pendek satu inchi dibandingkan tongkat lainnya.)

Isukna, Sodagar Ridwan ngumpulkeun deui pelayanna. Di ruang kulawarga tos aya tamu tebih wastana Bapa Ali.  Pukul satengah sapuluh peuting, anjeunna maréntahkeun sadaya pelayanna ngarumpul deuih di ruang kulawarga bari nyandak awi nu dijanjikeun bakal manjangan atawa henteu. Sanggeus ningali sadaya awi nu dikumpulkeun singhoréng téh aya hiji awi nu béda. Enya wé geuning, awi nu maling kalah leuwih pondok dibandingkeun jeung nu séjénna.  Sanggeus kanyahoan aya awi nu béda, ceuk Sodagar Ridwan, “Ieu kagungan saha nya?” Para pelayan silih tempo, luak-lieuk, tur ningali Iwan tungkul siga nu sieuneun. Sodagar Ridwan ngajakan tamuna poé harita kapayuneun sadaya jalma nu ngarumpul. Ceuk Sodagar Ridwan,”Iwan sok kapayun, Bapa jeung Pa Ali tos kompromi singhoréng téh ayeuna mah tos apal yén anjeun nu nyandak cincin istri Bapa.” Iwan kagét tur kacida sieuneun, manehna ngeluk pasrah pas dikaléng ku tamuna Sodagar Ridwan, Bapa Ali. Tuluy Iwan digiring ka kantor polisi ku Bapa Ali. (Keesokan harinya, Saudagar Ridwan kembali mengumpulkan para pelayannya. Di ruang keluarga sudah ada tamu yang bernama Bapak Ali. Pukul setengah sepuluh malam, Dia memerintahkan para pelayannya berkumpul di ruang keluarga sambil membawa tongkat yang akan menjadi panjang atau tidak.  Setelah terkumpul, tampak ada satu tongkat yang berbeda. Ternyata tongkat si Pencuri lebih pendek dari tongkat lainnya. Setelah ketahuan ada tongkat yang berbeda, kata Saudagar Ridwan,” Ini milik siapa?” Para pelayan saling pandang, lihat kiri dan ke kanan, dan kelihatan Iwan tampak ketakutan. Saudagar Ridwan mengajak tamunya, Bapak Ali berkumpul bersama-sama mereka di ruang keluarga. Kata Saudagar Ridwan,” Iwan maju ke depan, Bapak dan Pak Ali sudah berkompromi bahwa kamu yang telah mencuri cincin istri Bapak.” Iwan kaget dan ketakutan, dia tertunduk malu dan pasrah saat ditangkap Bapak Ali. Lalu Iwan dibawa ke kantor polisi oleh Bapak Ali.)

Pesen tina carita:Kalakuan jahat pasti bakal kapendak wios langsung atawa henteu. Mun teu aya nu apaleun ogé, aya Alloh nu bakal nunjukkeun saha nu bener jeung nu salah.(Pesan cerita ini adalah bahwa perbuatan jahat pasti akan ketahuan cepat atau lambat. Meskipun tidak ada yang tahu, Alloh akan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar.)

 

Related posts:

  1. Bobodoran Sunda : ORANG TERKENAL
Dongeng Sunda Sodagar nu Cerdik | mega | 4.5

Tinggalkan Pesan!

Silahkan tinggalkan komentar atau pesan anda...